Misjonsrapport nr. 7 og 6-14

DET GJELDER LIVET – IGJEN!

Vi har ofte brukt denne overskriften ”Det gjelder livet igjen” – når vi sender ut gavegiro for Misjonstjenesten. Så enda en gang – ta godt i mot Misjonstjenestens gavegiro i dette nummer av bladet Evangelisten. Vi vet at Misjonstjenestens virke gjør en forskjell til det avgjort bedre i fattigdommens Sør-India, og vi har Bibelens ord for den glede der er i Himmelen for hver synder som vender om.

Forventningsfulle barn venter på besøk fra Norge!

Forventningsfulle barn venter på besøk fra Norge!

Din bruk av gavegiroen er avgjørende for framtiden til barnehjem, eldreomsorg, spedalskearbeid og evangelisering med menighetsplanting i et område som opplever vekkelse og vekst i arbeidet for Guds Rike.

Det er trettiende gang vi sender ut misjonsgiro – første gang var høsten 1999. Umiddelbart må nye midler sendes ut til Misjonstjenestens prosjekter i Andhra Pradesh (AP), Sør-India. Så de midler som nå kommer inn, skal ikke på bok, men ut til innsats for å utrette det som er Herrens vilje: At de må bli frelst!

I AP er det 85 mill. mennesker – bare i Øst-Godavari distrikt er der flere folk enn i hele Norge. AP har 23 slike administrasjonsdistrikter i 4 forskjellige regioner. For å illustrere at vi er på rett plass med Evangeliets frelsende budskap, kan vi fortelle at AP har 89% hinduer, 9% muslimer og bare 1,7% kristne. Vi vil regne det for sannsynlig at når vi kan samle over 80 000 mennesker på ett evangelisk møte, vil over halvparten av disse være ”nysgjerrige” hinduer som gjerne vil oppleve ”noe”. Vi vet at dette ”noe” er gjort av evangelisk kraft – til omvendelse for hindu og muslim. De søker nå de troendes forsamlinger i hopetall.

I AP taler 84% telugu-språket. Dette gjør evangeliseringsarbeidet særlig effektivt, og våre medarbeideres radio- og TV-utsendelser er bare i sin spede begynnelse, men har med midler fra Norge uante muligheter til å lykkes der markene virkelig er hvite til innhøstning.

Vi vil også denne gangen minne deg om at det er mulig å melde seg på ordningen med Avtalegiro. Til alt overmål har ordningen med sattefratrekk for gaver økt til 16 800 kr for 2014. Så lykke til med også din deltakende misjonsinnsats!
Vi skal i det følgende gi deg en kort oversikt over de virkefelt Misjonstjenesten dekker i AP, Sør-India. Vi vil gi deg et ca.-beløp for de midler vi brukte i fjor på de forskjellige postene – slik at du kan se våre prioriteringer i kortene.

ARBEIDET BLANT SPEDALSKE I BOMMURU (484 280 kr)

De to boligfeltene og det lille akuttsykehuset ligger i en vakker, idyllisk hage ikke langt fra den viktige kultur og handelsbyen Rajahmundry. Her har de spedalske, ca 130 i tallet med voksne og barn, en beskyttet tilværelse. De blir sørget vel for gjennom Misjonstjenesten med hensyn til mat, klær, husvære og medisiner. Begge kolonier (boligfelt) har egen kirke, og den lokale pastoren, selv spedalsk, holder jevnlige samlinger. Ellers på dagen kan de to forsamlingshusene romme kvinnenes aktiviteter rundt symaskinene. Det dyrkes frukt og grønnsaker i koloniene slik at stedets beboere aktiviseres i matauk. Vi har nylig investert i dypere brønnboring og godt vanningsanlegg.

Akuttsykehuset driver sårbehandling og utdeling av de nødvendige medisiner slik at sykdommen holdes i sjakk. Alle barna er friske. De vanskeligste tilfellene som trenger amputasjoner blir sendt til spesialsykehuset i Narsapur.

Stedet ble opprettet på 1970-tallet og renovert ca 1990, men trengte nå et betydelig tilskudd av midler for å renoveres. I september 2013 sendte vi 300 000 kr til dette arbeidet, som nå pågår. Det er mulig vi må øke renoveringstilskuddet noe!

Bibelkvinner holder barnemøter når evangelistlaget kommer til en ny landsby.

Bibelkvinner holder barnemøter når evangelistlaget kommer til en ny landsby.

EVANGELISTER/PASTORER/BIBELKVINNER – EVANGELISERING (1 340 800 KR)

Misjonstjenesten har i dag 460 forkynnere – medlegnet de 12 TV-medarbeiderne som jobber utfra det nye mediesenteret i Nallajerla, under Betelforsamlingen (BA).

Jeg har ikke noe helt nøyaktig tall for antall forsamlinger, men det overstiger langt antall forkynnere. Mange av pastorene betjener flere forsamlinger og nye legges til hele tiden. Menighetsplanting i unådde områder er alltid i fokus. For dere som har fulgt Misjonstjenestens arbeid noen tid, vil det være kjent at vi har to store samarbeidsparter, Betelforsamlingen (BA) og Evangelisten’s Helping Hand (EHH). BA, ledet av Luke Bob Israel, har 180 forkynnere. EHH, ledet av de 4 Halonen-brødrene, fyller tallet til 458 – de to siste er Joshua Jude Israel og kona som leder et lite, men betydningsfullt foretak, kalt ”Integrity Ministries”.

Det er Raimo Juhani og Prasanth Kumar som leder evangelistlagene i EHH. De har jevnlige arbeidermøter i Krishnunipalem med sine respektive arbeidslag, men der avstandene blir for store, reiser brødrene  for å oppsøke brødrene i f. eks Vizayanagaram.  Da blir det anledning til å oppsøke fjerntliggende landsbyer for å nå de unådde med Evangeliet. Overraskende ting skjer hele tiden, som i landsbyen Pinakota der pastor David har sitt virke. Her ble Raimo Juhani presentert for 13 unge, jungelevangelister. De hadde fått sin trening og undervisning av pastor David for å gjøre en evangelisk innsats i det indre av jungel- og fjellområder – steder du bare når med apostlenes hester.

Misjonstjenestens lokale forsamlinger driver også innsamling av midler for å styrke menighetsarbeidet. Her fra en BA-forsamling.

Misjonstjenestens lokale forsamlinger driver også innsamling av midler for å styrke menighetsarbeidet. Her fra en BA-forsamling.

Nå hadde disse 13 sikkert et ønske om å bli inkludert i EHH’s faste forkynnerstab, men Raimo Juhani kunne ikke love dem mer foreløpig enn å være med dem til disse landsbyene for å se på forholdene med egne øyne. Han gav hver og en av dem litt ”reisepenger”, og med det skiltes de for denne gangen. Men dette er et eksempel på det som ofte skjer – at en lokal evangelist/pastor lærer opp sitt eget lag av frivillige som har styrke og villighet til bruk for Evangeliet. Slik kartlegges AP distrikt for distrikt med det for øye å få oversikt over områdene med ”de unådde”.

Dette var eksempel på munn til munn evangelisering. Våre folk i BA har i tillegg også spesialisert seg i å holde bibelseminarer i større byer for menighetsledere fra andre kirkesamfunn. BA bruker også TV og moderne teknologi for å nå – ikke bare tusener, men millioner. TV-stasjonen Sathya Sakshi (Det sanne vitnesbyrdet om Sannheten) har 12 unge, dyktige og evangelisk tente medarbeidere. Dette koster Misjonstjenesten 72 000 kr i året. BA har planene klare for utvidelse og oppgradering av hele senteret i Nallajerla, bygninger og utstyr. Den foreløpige prislappen er 730 000 kr. I 2013 kjøpte vi tomt til dette nye senterer. Prislappen var 270 000 kr. Senteret har alt begynt utsendelse av bibler på ”dataminnebrikker”, evangelisering via mobiltelefonen og bibelundervisning på CD og DVD.

Eksempel på utnyttelse av barn. Dette er situasjoner våre barnehjemsbarn blir reddet fra!

Eksempel på utnyttelse av barn. Dette er situasjoner våre barnehjemsbarn blir reddet fra!

BARNEHJEM OG ANNET ARBEID BLANT BARN OG UNGE (385 580 KR)

Ca 150 barn på 2 barnehjem nyter godt av Misjonstjenestens totalomsorg for beboerne i Halonen Memorial Orphanage i Krishnunipalem og Grace Abode Orphanage (barnehjemmet Nådens Bolig), i jungellandsbyen Ginnepalli.

Den indiske sommerferien i mai blir utnyttet til å lage en sommer  bibel-og aktivitetsskole for barn og unge i Krishnunipalem. I 2013 var det 682 deltakere – mange av barna med hindubakgrunn.
Vi har mange eksempler på at barnehjemmene har rekruttert forkynnere og menighetsledere.
Vi skal også nevne det gode barne-og ungdomsarbeid som drives lokalt i mange forsamlinger.

Et nytt forsamlingshus innvies. Misjonstjenesten driver en utstrakt menighetsplanting.

Et nytt forsamlingshus innvies. Misjonstjenesten driver en utstrakt menighetsplanting.

FORSAMLINGSHUS OG TOMTER (1 780 000 KR)

Det er spesielt at denne posten har blitt den største i 2013. Det skyldes i hovedsak at vi nå har sendt 800 000 kr til fullfinansiering av det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, et prosjekt som har vært under utvikling i 10 år.

Vi har også brukt 270 000 kr på å erverve den tomta som mediesenteret i Nallajerla skal bygges på. Videre er brukt 250 000 kr på å bygge opp husvære for en del av Halonen-familien etter at det gamle smuldret opp i monsunregnet. Det er også vanlig at vi ved hver forsendelse sender mellom 50 og 100 000 kr til å bygge småkirker rundt i forsamlingene. På grunn av den store veksten i antall forsamlinger er her et stort etterslep.

Vi har brukt 85 000 kr til tak over den åpne plassen mellom sykehuset og kotor/gjestehus. Dette blir nå en samlingssted for mange tusen mennesker – utbygd med lys og høyttalere.

Oppsøkende medisinsk virksomhet (medical camps) blir foreløpig et sporadisk tiltak, men det er ønskelig at vårt sykehus på sikt også kan makte denne tjenesten.

Oppsøkende medisinsk virksomhet (medical camps) blir foreløpig et sporadisk tiltak, men det er ønskelig at vårt sykehus på sikt også kan makte denne tjenesten.

SYKEHUS/HELSTJENESTE. (492 000 KR)

Her er vi i den lykkelige situasjon at en bedrift har påtatt seg å drifte Misjonstjenestens sykehus i Krishnunipalem. Det er også blitt investert i ny røntgenmaskin ved hjelp fra denne bedriften. 150 000 kr ble bevilget til dette.

BA har også en del utdeling av medisiner, og vært store mål er å få i gang ”medical camps”, som er oppsøkende medisinsk virksomhet i fjerntliggende landsbyer.

Raimo Juhani og Suhasini fra menigheten i Krishnunipalem (til venstre), lover å ta vare på de gamle hos Nirmala og Joshua i Dharmavaram.

Raimo Juhani og Suhasini fra menigheten i Krishnunipalem (til venstre), lover å ta vare på de gamle hos Nirmala og Joshua i Dharmavaram.

ELDREOMSORG (142 600 KR)

Vi er svært fornøyde med det nybygde eldresenteret i Krishnunipalem. Men vi har nylig måttet ta inn over oss at de gamle trenger mer hjelp enn det ekteparet Kishore og Sunitha Halonen kan gi alene. Dette har vi nå rettet opp i siste forsendelsen vi foretok i desember.

BA får også støtte til ”fattige enker”, og lokalforsamlingen i Dharmavaram får støtte av andre rikere forsamlinger til å ta vare på 13 eldre.

I den harde hverdagen i ”fattig-India” er det ikke slik at barn og eldre blir prioritert. Vi ser ofte at de er de første som lider. Det kristne budskapet i tale og diakoni gjør en tydelig forskjell i hindusamfunnets likegyldighet overfor umiddelbar nød, smerte og elendighet.

Uttdeling av NT'er til folk i farta!

Uttdeling av NT’er til folk i farta!

BIBLER OG EVANGELISK LITTERATUR (40 000 KR)

Det er vanlig at nyfrelste som også har gått i opplæring, får sin egen Bibel. Ellers deles det ut et betydelig antall med NT’er ved de mange og store evangeliseringsfremstøt. Barn og unge nyter også godt av denne bevilgningen gjennom sommerskolen.

Evangelistlaget har nådd landsbyen Gummakota. De samler seg i bønn før de går til verket.

Evangelistlaget har nådd landsbyen Gummakota. De samler seg i bønn før de går til verket.

YRKESOPPLÆRING FOR UNGE KVINNER (24 200 KR)

Den minste bevilgningen, men for dem som blir tilgodesett gjør den en stor forskjell. Det dreier seg for det meste om å gi opplæring i ”søm” til unge kvinner, som gjennom en enkel ”trøsymaskin” til 600 kr – kan gi et godt bidrag til å brødfø en familie.

BIBELSKOLER OG ANNEN BIBELUNDERVISNING (193 500 KR)

Luke Bob i BA deler ut "radiobibler" i stort antall. Dette er en del av det multimediaarbeid som drives fra Nallajerla, BA.

Luke Bob i BA deler ut «radiobibler» i stort antall. Dette er en del av det multimediaarbeid som drives fra Nallajerla, BA.

BA og EHH har hver sin bibelskole – noe som øker muligheten for å kunne besette stadig nye forsamlinger med forkynnere. En utstrakt menighetsplanting vil alltid være en følge av disse bibelskolene. Vårt vedvarende ”hodebry” i Norge er hvordan vi skal skaffe stadig nye midler til denne evangeliske iver.

RADIO/TV/MULITMEDIA (160 200 KR)
Dette har vi alt behandlet under ”evangelisering” – der det rettelig hører hjemme. Her skal vi bare legge til vi håper på stort ”overskudd” fra ”Framnes Hjelper India” – slik at dette viktige arbeidet kan prioriteres.

Representanter for Framnes besøker barnehjemmet i Ginnepalli.

Representanter for Framnes besøker barnehjemmet i Ginnepalli.

”FRAMNES HJELPER INDIA” OG MISJONSTJENESTENS EGEN HJEMMESIDE
Det var stort da Misjonstjenesten kunne ansette Steinar Handeland som Landsinnsamlingsleder for ”Framnes hjelper India”. Det var Steinars ide og initiativ dette, og foreløpig forteller nettsiden www.evangelistensmisjonstjeneste.no at innsamlingen har passert 1 million. Hovedprosjektet for Framnes blir å bygge en skole for analfabete barn i stammeområdet Ananthagiri. Grunnsteinen til skolen ble lagt da representanter for skolen besøkte stedet i oktober i fjor.

Hele "multimediastaben" i Nallajerla, BA. Gjennom disse har Misjonstjenesten muligheter til å nå millioner med Evangeliet!

Hele «multimediastaben» i Nallajerla, BA. Gjennom disse har Misjonstjenesten muligheter til å nå millioner med Evangeliet!

PLANT ET TRE

Denne organisasjonen har foreløpig bevilget 50 000 kr til Misjonstjenesten for å starte et prosjekt med dyrking av frukt, bær og grønnsaker på den gode dyrkingsjorda vi har i Krishnunipalem, EHH. Det er planen at barnehjemsbarn og oppegående eldre på eldresenteret skal arbeide sammen om matauk og eventuelt salg av produkter. Vi ser på dette som et meget spennende og meningsfullt prosjekt der barn og eldre kan gå sammen om å ”dyrke naturens muligheter”.

Det arbeides for fullt på det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, EHH. Det blir Misjonstjenestens første bygg som vil koste ca. en million kr.

Det arbeides for fullt på det store forsamlingshuset i Krishnunipalem, EHH. Det blir Misjonstjenestens første bygg som vil koste ca. en million kr.

STOR AKTIVITET, MEN HVA SÅ?

Denne korte oversikten over Misjonstjenestens virke levner liten tvil om stor ”aktivitet”.

La oss gripe tilbake til begynnelsen der vi understreket at de midlene som nå kommer inn på denne gavegiroen – ikke skal på bok for å syltes ned, nei, de skal ut i virksomheten i AP, Sør-India – der målsetningen for alt virke er: ”At de må bli frelst”

Midlene vi blir betrodd omsettes til beste for Evangeliets fremme gjennom forkynnelse og diakoni. Uten diakonien vil budskapet være uten troverdighet i et land som fattigdommens og nødens India.

Et par prosaiske, men likevel nyttige opplysningertil slutt: Misjonstjenesten kan tilby avtalegiro-ordning og mulighet for gaver med skattefritak opp til 16 800 kr. Våre myndigheter ser også verdien i dette arbeidet – øyensynlig!

VIKTIG MELDING!

Husk muligheten for ”skattefrie gaver” til Misjonstjenesten.
Beløpet for 2014 er økt til 16 800 kr! Mer informasjon om dette finner du her.

Skjema for utfylling vedr. autogiro og skattefradrag finner du her.